Киселев: Koktebel Jazz Party Коктебельнинъ мектебине Къырымда энъ гузель олмагъа ярдым этеджек

Киселев: Koktebel Jazz Party Коктебельнинъ мектебине Къырымда энъ гузель олмагъа ярдым этеджек

Koktebel Jazz Party джаз-фестивальнинъ билетлери сатылувындан къазанылгъан малие Коктебель мектебине ёлланыла. Эгер акимиет те тасиль муэссисесине керекли дикъкъат айрыса, бу паралар мектепке регионда энъ гузель олмагъа ярдым этер, деп, сая Koktebel Jazz Party фестивалининъ тесисчиси Дмитрий Киселев.

"Бу нормаль база мектеби, мында акимиет, регион къошулмакъ керек, биз исе бонуслар япармыз. Мен беллесем, яваш-яваш биз мектепни регионда энъ гузель япармыз. Бу кичик мектеп, фестиваль де пара къоша — тахминен бир ярым миллион рубле, амма мектеп ичюн бу бюджетке баягъы келирдир", — деди Киселев.

Коктебель мектебининъ мудири Сергей Жирадков айткъанына коре, 2016 сене кечирильген джаз-фестивальден сонъ мектепнинъ ихтияджларына бир миллиартан зияде пара берильди. Бу параларгъа догъуз интерактив комплекс сатын алынды: интерактив сыныф тахталары, ноутбуклар, ве мектепке интернет кечирильди. Информатика сыныфы толусынен янъыланды, эвеллери анда 1998 сене чыкъарылгъан компьютерлер тура эди.

Коктебель мектебинде аман-аман 350 бала окъуй, эсасен бу  Коктебель ве Наниково къасабаларынынъ балалары. Муэссисенинъ мадий базасы джиддий янъылаштырувны талап эте, амма, мектеп мудири айткъанына коре, шимди атта зарур меселелер боюнджа чезюв ёлларны тапмакъ агъыр. Бу энъ эвеля балалар мектепке хавфсыз келип етмесидир. Къасабада хавфлы дамарталар бар, балалар къышта оларны кечип, мектепке келелер, Кефе акимиети исе мектеп мемуриетининъ мектеп талебелери ичюн къалдырым къурмакъ акъта мураджаатына шимдилик дикъкъат айырмадылар. 

2017 сене фестиваль мейданына билетлер сатылувындан топлангъан паралар мектепнинъ спортив темелини эйилештирмеге догъуртыла билелер, деди Киселев. Ве къайд этти ки, сонъки къарарны васиет шурасы къабул этеджек.

"Амма бунъа дикъкъат айрмакъ керек: бу фестивальнинъ мектеби дегиль, бу нормаль русиели мектеп. Тамир ве энъ керекли шейлерни акимиет, Кефе шеэри (мектеп Кефе дживарына бакъа) беджермек керек. Биз эм де аджеле шейлерни яптыкъ — мектепнинъ ичинде мейданчыкъ ясадыкъ, чюнки балалар къайда чыкъмагъа бильмей эдилер, амма буны аномалия деп, адламакъ мумкюн", — деди Киселев.