Олег Стариков: Koktebel Jazz Party – эм чалгъыджылар ичюн, эм джаз авескярлары ичюн къоджаман вакъиадыр

Олег Стариков: Koktebel Jazz Party – эм чалгъыджылар ичюн, эм джаз авескярлары ичюн къоджаман вакъиадыр

SG Big Band джаз оркестрининъ пианоджысы Олег Стариков Koktebel Jazz Party 2016 акъта теэссюратлары иле пайлашты ве бу сенеге планлар акъта тариф этти. 

—  Бу сене сиз невбеттеки сефер Коктебельде эр йыл кечирильген джаз фестивальде иштирак этеджесиз. Сизинъ иджадынъызда бу йыл девамында насыл денъишмелер юзь берди?

— Керчектен де, бу йыл мен ичюн эмиетли олды, мен ниает муэллифлик джаз боюнджа озь биринджи музыкаль программамы яптым. Ве, занымджа, кузьде мен оны язарым ве озь биринджи компакт-дискими такъдим этерим.  

Бундан гъайры, бу сене XV Халкъара Koktebel Jazz Party 2017 джаз фестивальни Сергей Головня реберлигинде оркестр ача. Мен, бу лейханынъ пианоджысы оларакъ, озь аранжировкамы тевсие этмеге истейим. Бу  шимди яшагъан американ бестекяры ве йырджысы Вилли Нельсон иле биг-бэнд ичюн I'm Crazy мевзусында язылгъан эсердир. Бу да мен ичюн джиддий музыкаль дебюттир.  

— Фестивальден шахсен сиз бу сене не беклейсинъиз?

— Koktebel Jazz Party фестивали Русиени халкъара джаз санасында такъдим эткени мен ичюн хош. Тедбир дюньянынъ энъ гузель джаз чалгъыджылары иле субетлешюв имкянларыны ача, олар йылдан-йылгъа Къырымда чыкъышта булуналар. Онынъ ичюн бу эм чалгъыджылар ичюн, эм джаз авескярлары ичюн къоджаман вакъиадыр.  

—  Koktebel Jazz Party 2017 фестивалининъ мусафирлери ичюн бир къач сёз.

— Къара дагъгъа барынъыз, Золотые Ворота деген ерни зиярет этинъиз, акъшам исе бизге фестивальге келинъиз! Хош кельдинъиз!