Koktebel Jazz Party 2017 фестивалине билетлер къазан!

Koktebel Jazz Party 2017 фестивалине билетлер къазан!

Koktebel Jazz Party фестивальге билетлер ойналаджакъ. Тедбир 2017 сене августнынъ 18 — 20 куньлери Къырымда Коктебель къасабасында кечеджек. Билетлер оюны июльнинъ 24-ден августнынъ 10-надже РИА Новости Крым ресмий аккаунтында Facebook ичтимаий агъында кечеджек. Умумен Koktebel Jazz Party 2017 эсас санасынынъ партерине 10 даветнаме ойналаджакъ, эр бири эки шахыслыкъ.  

Оюнда иштирак этмек ичюн Koktebel Jazz Party 2017 афишасынынъ дерджи иле пайлашмакъ керек,о,  Facebookта РИА Новости Крым саифесинде ерлештирильген. Гъалиплер random.org сервиси ярдымынен тесадюфий сечюв усулынен бельгиленеджек. Гъалиплернинъ адлары 2017 сене авгуснынъ 11-де белли оладжакъ. Koktebel Jazz Party фестивалине даветнамелер саиплери  кельгенлер ёл ве яшамакъ ичюн керекли параларны озьлери одемек кереклер.