Давид Голощёкин: Джаз чыкъыш вакъытында догъа

Давид Голощёкин: Джаз чыкъыш вакъытында догъа

Мультичалгъыджы ве бестекяр, Русие Федерациясынынъ халкъ  артисти Давид Голощёкин Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинден не беклегени акъта фикирлерини бильдирди.

— Koktebel Jazz Party 2017 фестивалинден не беклейсиз?

— Меним 56-яшлы мутехассыс омюрим девамында мен дюньянынъ чокъусы кошелеринде, чешит фестиваллерде булундым. Муит эр ерде тахминен бир, чюнки сейирджилер — бу джаз авескярларыдыр. Демек, бу эр даим иджаджыларнынъ хош дуйгъуларыны ярата.

Коктебельде аджайип, дюльбер, романтик муит, бу ер де, иклим де айны бойле. Эльбетте, мен анълайым, бу эвеллери мен иле ич бир вакъыт корюшмеген инсанларнен корюшув оладжакъ, олар, бельки, атта меним джанлы концертлерими эштмегендирлер.  Амма мен умют этем ки, фестивальде булунаджакъ инсанлар арасында, мен сейирджилер акъта айтам, меним ансамблим ве мен ким олгъаным акъкъында бильген адамлар, меним мухлислерим чокъ олур. Онынъ ичюн бу яхшы иджадий къасеветленюв ярата ве меним иджадымы севген инсанлар иле корюшюв къуванчыны бере.  

— 50 йылдан зияде сиз сейирджилернинъ юреклерини джаз музыкасы иле таби этесиз.  Бу Къырымда сизинъ биринджи чыкъышынъыз оладжакъмы?

— Эльбетте, Къырымда мен дефалардже чыкъышта булундым, чешит вакъытларда. 1960-нджы сенелерден башлап мен Къырымгъа кельдим ве, таби ки, анда гастроллерде булундым, амма Koktebel Jazz Party фестивали акъкъында чокъ эшитсем биле, анда ич бир вакъыт олмадым. Бу сене мени давет эткенлерине пек къауванам.  

— Насыл композицияларны сиз фестивальде иджра этеджесиз ве сейирджилерни ненен айретте къалдырмагъа планлаштырасыз?

— Меним программамда эм меним шахсий, муэллифлик композицияларым оладжакъ, эм де белли джаз стандартлары.

Мен беллесем, Давид Голощёкин — джаз  стандартларыны севген, ич бир тюрлю экспериментсиз классик джаз иджра эткен джаз классикасынынъ ташыйджысы олгъаны бир кимсе ичюн сыр дегиль. Бундан зияде, мен акъта кимериде джаз джылтында консерватор деп, язалар, ве мен бунъа пек къуванам: эбет, мен консерватор. Фестивальге келеджек динълейиджилер бильмек кереклер, олар джаз классикасыны эшитеджеклер, даа зияде меним ансамблимде юксек севиели джаз чалгъыджылары олгъаны ве олар джаз алеминде белли олгъаны акъта бильмелилер. Бу Русиеде, Петербургта энъ гузеллердин бири олгъан пианоджы Николай Сизов ве мемлекетимизнинъ энъ гузель гитара чалгъыджыларындан бири Гасан Багиров, чокъусы инсанлар ичюн энъ буюк тешвикъат — бу яш ве пек истидатлы джаз йырджысы, джаз музыка филармониясынынъ темелинде осип буюген  Юлия Касьян — халкъара конкурсларнынъ лауреаты, чокъусы фестиваллернинъ лауреаты. Оны чокътан-чокъ сейирджилер биле ве таный, эм де тек Петербурглы дегиль.  

—  Koktebel Jazz Party 2017 фестивалине насыл азырланасынъыз?

- Мен джазда азырлангъан чыкъышларгъа къаршы чыкъам. Джаз — бу планлаштырылмагъан, апансыз санаттыр. Ве атта зиядедже айтырым: меним ансамблимде репетициялар пек сийрек кече, тек эгер биз янъы бир эсерни бакъсакъ я да онынъле танышсакъ, амма бу репетиция дегиль. «Репетиция» сёзю джаз ичюн келишмей. О, тек сен чалгъан муитте догъа, онынъ ичюн биз эвель-эзельден, узакътан, джаз дюньягъа кельген ерден, Новый Орлеандан къалгъан эски усулларнен къулланамыз.  

— Сиз мультисалгъыджы. Koktebel Jazz Partyде насыл чалгъы алетни чаладжасыз?

- Энъ эвеля бу кемане, ве бу пек сийрек расткельген джаз чалгъы алетидир, хусусан Русиеде, ве флюгельгорн. Кимериде мен даа клавишалы чалгъы алетлерини, фортепиано чалам, амма, Коктебель  программасында мен тамам флюгельгор ве кемане чалгъыджысы киби чыкъышта булунаджам, деп тюшюнем.

— Koktebel Jazz Party фестивалининъ сейирджилерине не тилер эдинъиз?

— Мен Коктебельдеки сейирджилерге аджайип ава тилейим, о мытлакъа бизим фестивалимизге ярдым этеджек. Ве, эльбетте, джазгъа буюк севги, оларда бу олса ве сакъланылса биле. Умют этем ки, биз оларнен бу шенъ фестивальде тамам бойле шараитте корюшермиз.